Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van BeeSafe B.V.

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, aankooporder en iedere overeenkomst tussen
BeeSafe B.V. KvK 82100187 hierna te noemen “Verkoper”, en de klant, voor zover van deze algemene voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
2. Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere algemene
voorwaarden van de klant, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg met Verkoper zijn overeengekomen en
door Verkoper als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. De klant die reeds eerder overeenkomsten met Verkoper is aangegaan waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing
waren, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten van
Verkoper in te stemmen.

2. Offertes, totstandkoming overeenkomst
1. Een door Verkoper gemaakte offerte, brochure of prijslijst is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
Verkoper kan een offerte binnen twee werkdagen na de aanvaarding door de klant nog herroepen.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, verpakkingskosten en transport, tenzij anders aangegeven.
3. Indien Verkoper kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte, is Verkoper bevoegd om alle kosten die zij
heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de klant in rekening te brengen.
4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met een order, tenzij
Verkoper zijn offerte herroept.
5. Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te
facturen.
6. Indien Verkoper een product aanbiedt en/of aangeboden heeft door middel van een monster, is het monster slechts een
indicatie voor het door Verkoper te leveren product. De klant kan daaraan geen rechten ontlenen.
7. Geringe afwijkingen van de kleur, dikte, gewicht en overige afmetingen en maten, kwaliteit en afwerking van het geleverde
materiaal geven de klant niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding
van Verkoper te vorderen.

3. Levertijd, afname
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering DAP overeengekomen plaats van levering. Indien de Producten worden
bezorgd door Verkoper of een externe vervoerder is Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd
eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Kosten voor het lossen, transport en eventuele transportverzekering, indien noodzakelijk en van
toepassing, zijn voor rekening van de klant. De klant draagt het transportrisico. Alle transportkosten welke het gevolg zijn van
overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn eveneens voor rekening van de klant.
2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door Verkoper van de producten
aan de transporteur.
3. Een overeengekomen levertijd of levertermijn is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient de klant Verkoper derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen en Verkoper een aanvullende leveringstermijn van ten minste vier weken te gunnen.
4. Indien de klant niet vóór het verstrijken van de uiterst overeengekomen leveringstermijn de producten afneemt en/of de
klant de producten ten onrechte weigert, kan Verkoper de producten voor rekening van de klant, daaronder begrepen het
risico van kwaliteitsvermindering, waaronder maar niet beperkt tot afwijkingen in de kleur en de kwaliteit van de producten,
in bewaring (laten) nemen. Alle door Verkoper ter zake het in bewaring nemen van de producten gemaakte en te maken
kosten zijn voor rekening van de klant. Verkoper is gerechtigd de producten pas na volledige betaling van de
bewaringskosten aan de klant af te geven.

4. Keuring van de producten, klachttermijn
1. De klant is verplicht tot controle van de geleverde producten op het moment van de aflevering. Reclames/klachten wegens
tekorten, gebreken, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare afwijkingen/beschadigingen
dienen door de klant nauwkeurig op de door hem afgetekende pakbon te worden omschreven. Te late klachten laten alle
rechten van de klant vervallen.
2. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen uiterlijk tien (10) dagen na de ontdekking, doch binnen drie maanden na
de leveringsdatum, schriftelijk bij Verkoper te worden ingediend. Reclames moeten door de klant nauwkeurig worden
omschreven.
3. De klant is niet gerechtigd te reclameren indien de door Verkoper geleverde producten afwijkingen vertonen, voor zover
deze afwijkingen in de branche als gebruikelijk worden getolereerd.
4. Klachten geven de klant niet het recht om betaling van het door hem aan Verkoper verschuldigde op te schorten of te
verrekenen.
5. Klachten terzake het factuurbedrag dienen binnen uiterlijk tien (10) dagen na verzending van de betreffende factuur aan
Verkoper schriftelijk worden kenbaar gemaakt.

5. Prijzen
1. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging,
zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan of, ingeval
sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Verkoper gerechtigd de aan
de klant in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
2. Verkoper heeft het recht te bedingen dat door de klant – alvorens de producten worden geleverd- een voorschot wordt
betaald of zekerheid wordt gesteld.
3. Indien door Verkoper duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.

6. Betaling
1. Alle betalingen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van de klant op korting,
opschorting of verrekening, mits anders schriftelijk overeengekomen.
2. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt is deze in verzuim zonder dat hiertoe een
nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. In geval van niet tijdige betaling is Verkoper gerechtigd alle verdere
leveringen, zowel die op grond van de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft als die op grond
van andere overeenkomsten, aan de klant op te schorten.
3. Alsdan heeft Verkoper het recht per maand aan de klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het
openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele
voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
4. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de klant. Deze
worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Verkoper de daadwerkelijke kosten van
de klant te vorderen indien deze hoger zijn. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde klant worden alsdan
eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande
facturen worden voldaan.
5. Indien de klant een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van aanvraag van faillissement,
aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van
overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking en/of verlaging van een door de kredietverzekeraar van Verkoper
ten behoeve van de klant afgegeven kredietlimiet, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en
is al hetgeen Verkoper van de klant te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te
vorderen.
6. Verkoper heeft te allen tijde, op grond van vermoedens van verminderde kredietwaardigheid van de klant, het recht naar
zijn keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de overeenkomst voor het toekomende als ontbonden te beschouwen,
tenzij door de klant binnen een door Verkoper te stellen termijn zekerheid wordt gesteld voor de juiste en tijdige betaling
van hetgeen de klant verschuldigd zal worden. In beide gevallen heeft Verkoper recht op schadevergoeding voor het niet
uitgevoerde gedeelte van de order. Op verzoek van de klant kunnen tegen een door Verkoper te beoordelen zekerheid de
leveringen worden gecontinueerd.
7. Verkoper is gerechtigd om de betalingsvoorwaarden te veranderen indien – naar de mening van Verkoper – de
kredietwaardigheid van de klant verslechtert. Tot het recht om de betalingsvoorwaarden te veranderen behoort ook het
recht om betaling te verlangen voorafgaand aan de start van de productie of levering.

7. Eigendomsvoorbehoud
1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant afgeleverde of nog af te leveren producten totdat
de koopprijs voor al deze producten geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Verkoper tegen de klant mocht verkrijgen.
2. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren.
3. Indien de klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekort zal schieten en/of Verkoper goede
grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten is Verkoper gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter,
terug te nemen. Hierbij verleent de klant Verkoper toestemming om de betreffende producten in bezit te nemen alsmede
daartoe de ruimten waarin de betreffende producten zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te
betreden.
4. De klant is verplicht Verkoper terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de
producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust.
5. De klant is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Verkoper op eerste verzoek ter
inzage te geven.
6. Zolang het eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan is het deze niet toegestaan de geleverde producten
in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te
staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 7. In het geval dat Verkoper producten op grond van dit artikel retour neemt zal zij een creditnota opmaken. De producten
worden dan gecrediteerd voor de marktwaarde van de producten berekend naar het moment van de terugname.
8. In het geval dat de klant de producten doorverkoopt aan een derde en de koopprijs voor de producten is nog niet
(volledig) voldaan dan is de klant verplicht om de vordering op deze derde aan Verkoper te cederen of te verpanden.

8. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke
omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog,
oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, pandemie, epidemie, brand en andere ernstige
storingen in het bedrijf van Verkoper of diens leveranciers, alsmede tekortkomingen van Verkopers toeleveranciers.
2. Indien Verkoper haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die
verplichtingen opgeschort totdat Verkoper weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
3. In het geval dat Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Verkoper gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel
afzonderlijk te factureren. Alsdan is de klant verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.
4. Indien Verkoper binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de klant na te komen als gevolg
van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Verkoper als de klant het recht de tussen hen
bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Verkoper jegens de klant gehouden is tot vergoeding van enige schade
verband houdende met de ontbinding.

9. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Verkoper voor alle schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden
met een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel veroorzaakt zijn door een
onrechtmatige daad van Verkoper, is te allen tijde beperkt tot herstel van de gebrekkige producten althans tot vervanging
daarvan, met uitzondering van bewerkingen zoals bijvoorbeeld logo’s, bedrukkingen etc.
2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het netto factuurbedrag van de betreffende levering.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, waaronder onder meer doch niet uitsluitend
productieschade, gederfde winst en andere indirecte economische schade, transportkosten, stagnatieschade, schade van
derden, operationele verliezen, verlies aan productietijd en gemiste kansen.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door Verkoper tijdens het leveren van
de producten ingeschakelde leveranciers of andere derden.
5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie welke door de klant
is verstrekt. Verkoper is eveneens niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in afbeeldingen, brochures, verpakkingen,
handleidingen en/of websites.
6. Verkoper is niet aansprakelijk indien de klant de gebruiksvoorschriften van de producten, waaronder maar niet beperkt tot
de veiligheidsvoorschriften en bewaaradviezen, niet in acht neemt.
7. De klant vrijwaart de Verkoper en stelt deze schadeloos terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de klant is uitgesloten.

10. Intellectuele Eigendomsrechten
1. Het is de klant bekend dat op de terzake de overeenkomst geleverde producten, modellen, monsters, logo’s, brochures,
afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan, intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten van zowel Verkoper zelf als
van derden, welke rechten hij zal respecteren en daarop geen inbreuk zal maken.
2. Het is de klant uitdrukkelijk verboden deze bescheiden, materialen en/of producten, alsmede promotiemateriaal, voor
andere doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te stellen aan derden dan wel op andere
wijze in gebruik af te geven, dan in de overeenkomst tussen Verkoper en de klant is bepaald, tenzij met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Verkoper. Zo is het de klant toegestaan om logo´s van Verkoper te tonen op zijn website of in
offertes een aanbiedingen.
3. Indien de klant kennis krijgt van een inbreuk op het industriële/intellectuele eigendomsrecht zoals hierboven is
omschreven dient hij dit direct aan Verkoper te melden.
4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de klant jegens Verkoper een direct opeisbare boete van € 30.000,-,
onverminderd het recht van Verkoper nakoming en/of de daadwerkelijke schade te vorderen.
5. De klant garandeert Verkoper dat hij gerechtigd is tot het gebruik van de door haar ter beschikking gestelde materialen,
modellen, monsters, logo’s, afbeeldingen e.d. alsmede afleidingen daarvan. De klant vrijwaart Verkoper voor welke vorm
van aansprakelijkheid dan ook, welke voort kan vloeien uit het gebruik van de door de klant ter beschikking gestelde
materialen.

11. Wijziging van de algemene voorwaarden
Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de klant toezenden.
Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden de wijzigingen jegens de klant in werking zodra hem de
wijzigingen bekend zijn geworden.

12. Diverse
1. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de algemene voorwaarden in een
andere taal geldt de Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het
Nederlands rechtsstelsel te worden gelezen en begrepen.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gewijzigd. Dat geldt ook voor dit schriftelijkheidsvereiste.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige
werking behouden. In dat geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling
overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden en wel zodanig dat een nieuwe bepaling zo weinig als
mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten tussen Verkoper en klant is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De rechtbank Overijssel, locatie Almelo is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst, waarbij het Verkoper vrijstaat de klant ook te
dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.